Podmienky nájomnej zmluvy - www.spprenajom.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Reklamácie


PODMIENKY NÁJOMNEJ ZMLUVYAnton Durilla
Hviezdoslavová 32/25
Stropkov 09101
IČO: 37774131
DIČ: 1070235342

1. Na základe tejto zmluvy vzniká nájomcovi právo používať prenajaté predmety v súlade a za podmienok tejto zmluvy počas dohodnutej doby nájmu. Nájomca nie je oprávnený tieto predmety ani ich príslušenstvá požičiavať, ani prenajímať ďalším osobám.
2. Dobu nájmu možno predĺžiť so súhlasom prenajímateľa a to písomnou, alebo telefonickou formou. Pokiaľ k predĺženiu nájomnej zmluvy nedôjde, uhradí nájomca zvýšené denné nájomné za každých začatých 24 hodín nad rámec dohodnutej doby nájmu 25%.
3. Nájomca je zodpovedný za bezpečné použitie a prevoz prenajatých predmetov a zaväzuje sa používať k prevozu zapožičaných strojov /zariadení/ výhradne schválené nástroje, prípravky a pomôcky.
4. Nájomca je povinný umožniť počas doby nájmu prenajímateľovi revíziu prenajatých predmetov v termíne stanovenom prenajímateľom. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá by nedodržaním tejto povinnosti vznikla.
5. Nájomca zodpovedá počas doby nájmu za stratu, zničenie a poškodenie prenajatých predmetov výnimkou bežného opotrebovania vzniknutého v súlade s riadnym užívaním. V prípade straty, alebo odcudzenia zariadení, nájomca uhradí čiastku vo výške zaobstarávacej ceny.
6. Nájomca sa zaväzuje, že v prípade straty krádeže, alebo zničenia prenajatých predmetov uhradí hodnotu v plnej výške do 14 dní odo dňa vystavenej faktúry.
7. V prípade poškodenia prenajatých predmetov a zariadení sa nájomca zaväzuje uhradiť opravy, úpravy prenajatých predmetov v plnej výške. V prípade neopraviteľnosti zariadení, nájomca uhradí alikvotnú čiastku zodpovedajúcu amortizácie zariadení.
8. Nájomca je povinný pri vrátení nahlásiť všetky chyby a nedostatky, vrátane skrytých, ktoré sa počas prenájmu vyskytli, čím berie na vedomie, že nenahlásením chýb preberie všetku zodpovednosť za škody týmto vzniknuté. Pokiaľ zapožičané predmety budú vrátené vo veľmi znečistenom stave, bude nájomcovi účtované ich očistenie.
9. Nájomca potvrdzuje, že bol oboznámený s obsluhou a údržbou prenajatého zariadenia /nástroja/ a s bezpečnostnými pravidlami pre prácu s nimi. Nájomca prehlasuje, že má pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky dané zvláštnymi právnymi predpismi k obsluhe prenajatých strojov /zariadení, náradia a pomôcok/. Prenajímateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli prevozom prenajatých predmetov.

10. Nájomca potvrdzuje podpisom zmluvy o prenájme, že súhlasí s týmito podmienkami, že prevzal zariadenie /stroj a ďalšie pomôcky/ kompletné a funkčné, vrátane príslušenstvá a v prevádzkyschopnom stave.
11. Pri oneskorení platenia faktúry je nájomca povinný nahradiť penále vo výške 0,05 percenta z fakturovanej čiastky za každý začatý deň z oneskorenia.
12. Nájomca svojim podpisom súhlasí s archivovaním poskytnutých osobných údajov a v prípade s ich spracovaním pre interná účely. Zároveň prenajímateľ sa zaväzuje neposkytovať získané osobné údaje tretej strane.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky