Reklamačný poriadok - www.spprenajom.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Reklamácie


Reklamačný poriadokPredávajúci: Anton Durilla
Hviezdoslavová 32/25
Stropkov 09101
IČO: 37774131
DIČ: 1070235342

Všeobecné ustanovenia


1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie").
2. „Predávajúci" je obchodná spoločnosť Anton Durilla, so sídlom Hviezdoslavová 32/25, 09101 Stropkov, IČO 37774131, registrovaný v živnostenskom registri na strane č.: 711, spis č.: 4023 zo dňa 7.4.2003.
3. „Kupujúci" je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru (ďalej len „Kúpna zmluva").
4. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzatvorenú v momente telefonického alebo emailového potvrdenia objednávky realizovanej cez systém internetového obchodu na adrese http:\www.spprenajom.sk\par5. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. §10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.


Podmienky reklamácie

1. Reklamačný poriadok internetového obchodu http:\www.spprenajom.sksa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.
2. Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
5. Anton Durilla zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za chyby, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Anton Durilla nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.
6. Kupujúci si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.
7. Pri uplatnení práva na opravu doručí zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (príp. inej formy daňového dokladu), ako aj záručný list. Reklamácie zasielajte na adresu Anton Durilla, Hviezdoslavová 32/25, 09101 Stropkov.
8. Odporúčame reklamovaný tovar zasielať prostredníctvom Slovenskej pošty ako poistený balík 1. triedy alebo kuriérskou službou. Nezasielajte nám reklamovaný tovar na dobierku, takéto zásielky nebudeme preberať. O riešení reklamácie Vás budeme informovať.
9. Adresa pre prijímanie reklamácií:
Anton Durilla, Hviezdoslavová 32/25, 09101 Stropkov.
Do zásielky k reklamovanému tovaru pribaľte kópiu faktúry, kópiu dodacieho listu, záručný list (ak bol k produktu dodaný) a sprievodný list s uvedeným dôvodom reklamácie tovaru a popisom závady.
O prijatí a riešení reklamácie vás budeme informovať telefonicky alebo emailom, použité budú pri tom kontaktné údaje uvedené vo vašej objednávke, za nedorozumenie spôsobené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi neručíme.
10. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
11. O výsledku reklamácie bude kupujúci telefonicky informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania.
12. Spoločnosť Anton Durilla nezodpovedá za chyby, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúce vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. V ostatných prípadoch nebude môcť predávajúci prevziať poškodenýa tovar ako reklamáciu a kupujúci bude povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené so servnisným zásahom a opravou takéhoto tovaru.
13. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou Vybavenie reklamácie a list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru v prevádzkových priestoroch predávajúceho.
14. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
15. Ak Anton Durilla pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Anton Durilla nezodpovedá za jeho prípadné chyby.


Vybavenie reklamácie

1. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
4. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú chybu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave tovar riadne používať. Za opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká chyba vyskytne tretíkrát po jej minimálne dvoch predchádzajúcich opravách.
6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú chybu, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet chýb vec riadne používať. Za väčší počet chýb sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom používaní.
7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú chybu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
8. Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky